מוזמנים ליצור קשר ⟵

פינוי מושכר

פינוי מושכר | בקשה לביצוע פסק דין עשה | מועד פתיחת תיק | מסירת אזהרה

השכרת דירה לפלוני ופלוני אינו עומד בהתחייבויותיו, אינו משלם דמי שכירות, אינו משלם את החשבונות השוטפים וממשיך להשתמש בנכס כשלו. במקרה כזה ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר בבית המשפט.

עם מתן פסק דין לפינוי מושכר, על הנתבע לפנות את הנכס בהתאם לפסק הדין. כאשר נתבע לא פעל על פי פסק הדין ולא פינה את הנכס במועד, יש להגיש בקשה לביצוע פסק דין עשה בטופס 209.

מועד פתיחת תיק הוצאה לפועל

לפי סעיף 6(ג1) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן:"חוק ההוצאה לפועל") אם לא נקבע מועד לפינוי המושכר, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל תוך 15 יום מיום מתן פסק הדין או מיום שבו הומצא פסק הדין לידי החייב. במידה ונקבע בפסק דין מועד פינוי והנתבע לא פינה את הנכס, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל מיד לאחר מועד הפינוי הקובע.

בקשה לביצוע פסק דין עשה

זוכה אשר מעוניין לפתוח תיק לצורך פינוי השוכר מהמושכר יגיש בקשה לביצוע פסק דין עשה, בטופס 209. יש למלא את אחר הוראות הטופס ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. פסק דין מאומת כדין.
  2. אישור המצאת פסק הדין, ככל וניתן בהעדר הנתבע ו/או בהתאם להוראת בית המשפט.
  3. ייפוי כח חתום כדין (ככל והזוכה מיוצג) וצילום תעודת זהות.
  4. תשלום אגרה בסך 185 ₪ (מתעדכן מעת לעת).

מסירת אזהרה | הודעת פינוי

עם פתיחת התיק, ישלח אזהרה לחייב בצירוף הודעת פינוי לפיה עליו לפנות את המושכר תוך 21 יום מקבלת האזהרה. במידה והזוכה מיוצג, על עורך הדין של הזוכה להמציא את האזהרה לידי החייב במסירה אישית. את אישור המסירה ותצהיר מוסר יש להגיש לתיק ההוצאה לפועל, מיד לאחר ביצועו.

במידה והזוכה אינו מיוצג, קבלן מטעם לשכת הוצאה לפועל יבצע את המסירה ואת הפינוי. במקרה כזה על הזוכה לשלם את הוצאות הפינוי, מראש.

סעיף 64 (א1) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי הפינוי יבוצע תוך 14 ימים שלאחר תקופת האזהרה, קרי יש להמתין 21 יום מיום מתן האזהרה ולפעול לפינוי המושכר תוך 14 ימים.

ככל ולא בוצע הפינוי תוך 14 יום ניתן להגיש בקשה להארכת התקופה או לקבוע תקופה חדשה של 14 ימים.

ראה דוגמא להודעת פינוי

 

תוכן עניינים