מוזמנים ליצור קשר ⟵

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל | לקוח מוגבל  | לקוח מוגבל חמור | ערר לפי סעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי

חשבון מוגבל  | לקוח מוגבל

סעיף 2 (א) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק שיקים ללא כיסוי" ו/או "החוק" ) קובע:

"חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל) אם סורבו במשך שנים עשר חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון."

לאחר שסורבו 5 שיקים, על הבנק להמציא התראה ע"פ תקנה 6 לתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"). פגם שנפל בהתראה ואי קבלת ההתראה, בתנאי שהבנק הוכיח כי שלח את ההתראה, אינם מהווים עילה לערעור ע"פ סעיף 10(א) לחוק.

תקופת ההגבלה היא למשך שנה, בא לא יכובדו שיקים או חיובים אחרים ולא יהא ניתן לעשות שימוש בחשבון הבנק.

לקוח מוגבל חמור

לקוח מוגבל חמור הינו :

  1. לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל – כלומר במשך שנה חזרו ללקוח 10 שיקים, בכל חשבון בנק (קרי, 20 שיקים בתקופה של 12 חודשים).
  2. מי שחשבונו הוגבל בפעם השנייה תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.

תקופת ההגבלה ללקוח מוגבל חמור הינו לשנתיים מיום הטלת ההגבלה.

משמעות ההגבלה היא כי לקוח מוגבל לא יוכל לפתוח חשבון, לא יהא ניתן לפרוע שיק מהחשבון המוגבל; לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון ועל כל חשבונותיו יוטלו ההגבלה, בין אם הוא בעלי החשבון, שותף לחשבון או מיופה כח של החשבון.

חשוב לציין כי הטלת הגבלה על חשבון בנק עלולה לגרום להידרדרות כלכלית ואינה מאפשרת לעסק להתנהל באופן סדיר. עם הטלת הגבלה על חשבון הבנק יש לבחון האם ניתן להגיש ערר לפי סעיף 10(א) לחוק שיקים ללא כיסוי ומהם סיכויי הערר.

ערעור לפי סעיף 10(א) לוק שיקים ללא כיסוי

בהתאם לחוק ניתן להגיש בקשה לביטול הבאת שיקים במנין השיקים שסורבו בבית המשפט השלום, במקרים הבאים:

  1. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות – טעות מטעם הבנק, טעות מטעם צד ג' בנסיבות מיוחדות;
  2. סירוב בעקבות עיקול אשר הוטל על חשבון בנק.
  3. היה יסוד סביר להניח שהבנק יפרע את השיק מכיוון שהיתה יתרה מספקת בחשבון או שהבנק היה חייב לפרוע מכוח הסכם עם הלקוח – מדובר בנוהג ביחסי לקוח בנק לפיו יש ללקוח ציפייה כי יכבד את השיקים.
  4. נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק;
  5. כאשר הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.

כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 10א לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, ניתן להגיש בקשה לסעד זמני בבית המשפט, ליתן צו המונע את תחילת תוקפה של הודעת הבנק ו/או המבטל באופן זמני את תוקפה של הודעת הבנק, והכל עד למתן החלטה סופית בבקשה זו, וזאת על מנת למנוע גרימת נזקים בלתי הפיכים ללקוח.

תוכן עניינים