מוזמנים ליצור קשר ⟵

הסרת הגבלות

הסרת הגבלות | הגבלות המוטלות על חייב | התנאים להטלת הגבלות | הסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים

הגבלות המוטלות על חייב

ההגבלות על פי סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן:" חוק ההוצאה לפועל"), הם :

  1. הגבלת החייב מקבל דרכון ישראלי ;
  2. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ;
  3. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
  4. הגבלת החייב מעשות שימוש בכרטיס חיוב;
  5. הגבלת החייב מייסד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר;
  6. הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה;

תנאים להטלת הגבלות

על פי סעיף 66ב לחוק ההוצאה לפועל, ניתן להטיל הגבלות על חייב כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה או בדרך אחרת והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום, ובלבד שהחוב עולה על 500 שקלים חדשים;
  2. החוב נובע מחוב מזונות המגיעים לפי פסק דין למזונות, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי ;
  3. החייב הוכרז כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובלבד שחלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב עולה על 2,500 שקלים חדשים;

או חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב עולה על 500 שקלים חדשים.

הסרת הגבלות

ההגבלות המוטלות על חייב מקשים, במרבית המקרים, על החייב להתנהל באופן כלכלי, לנהל משק בית ואף מגבילים את חופש התנועה, חופש העיסוק ומהווים פגישה בכבוד האדם וחירותו. ככל והוטלו הגבלות על החייב, ניתן להסירם בתנאים מסוימים.

בקשה להסרת הגבלה תוגש בטופס 214, סעד 311, בצירוף בקשה ותצהיר המבקש ומסמכים התומכים בבקשה, ככל וישנם. הבקשה תידון בפני כב' ר' ההוצל"פ ותינתן על פי שיקול דעתו של הרשם.

הסרת הגבלות המוטלות על חייב מוגבל באמצעים, תינתן מטעמים מיוחדים שירשמו. זאת מאחר והטלת ההגבלות על חייב המוכרז כמוגבל באמצעים מוטלת עם ההכרזה, על פי החוק, ולכן הסרתם תהא מטעמים מיוחדים.

תוכן עניינים