מוזמנים ליצור קשר ⟵

תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב | ראיה בכתב | טופס 203 | הגשת בקשה לתביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב הינה תביעה לפיה ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל וזאת ללא צורך בפניה לבית המשפט, כאשר יש בידי הזוכה מסמך הנושא את חתימת החייב.

לכאורה מדובר בהליך הפוגע בזכויות החייב וזאת ללא יכולת להתגונן. כדי למנוע פגיעה קשה בזכויות החייב, קבע המחוקק כי יש להמציא לידי החייב במסירה אישית התראה לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל , תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הוצאה לפועל").

סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי תביעה על סכום קצוב הינה אחת מאלה:

  1. תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב.
  2. תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

תביעה זו מוגשת על ידי רשויות מקומיות למשל בגין מיסי עירייה, חשמל, מים וכדומה.

ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל לפי תביעה על סכום קצוב עד לגובה חוב 75,000 ₪, נכון למועד הגשת התביעה.

הגשת הבקשה לתביעה על סכום קצוב

ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל לאחר 30 יום מיום ההמצאה לידי החייב באישור מסירה.

את הבקשה יש להגיש בטופס 203 ולמלא אחר הוראות הבקשה ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. מכתב התראה בצירוף אישור מסירה או תצהיר מוסר.
  2. העתק תגובת החייב, ככל והשיב למכתב ההתראה.
  3. כתב תביעה המפרט את עילת התביעה.
  4. ראיה בכתב: הסכם, התחייבות חתום על ידי החייב.
  5. ייפוי כח ותעודת זהות הזוכה, במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך דין.
  6. אישור ניהול חשבון בנק.

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל יש לשלם אגרה בסך 1% ולא פחות מ- 93 ₪ (נכון לשנת 2018, מתעדכן מעת לעת).

לאחר המצאת אזהרה

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל תשלח אזהרה לידי החייב. על החייב לשאת בחוב או להגיש בקשה לצו תשלומים תוך 20 ימים מיום המצאה האזהרה.

לא ניתן להגיש בקשות לנקיטה בהליכים טרם מסירת האזהרה, שכן מדובר בפגיעה קשה בזכויות החייב.

במידה והחייב מתכחש לחוב או הזוכה לא פעל על פי התנאים הקבועים בחוק, רשאי הוא להגיש התנגדות תוך 30 יום מיום המצאת האזהרה או מהיום שגילה את קיומו של החוב.

את בקשת ההתנגדות יש להגיש בצירוף תצהיר מנומק בלשכה שאליה הוגשה בקשת הביצוע או ללשכה שליד בית המשפט המוסמך שאליו ניתן היה להגיש את התביעה לפי כללי הסמכות המקומית והעניינית.

לקבלת פרטים נוספים או לקבלת ייעוץ חייגו: 09-7666602

מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורכת הדין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

תוכן עניינים